Home Telewerkcentra Telewerk Informatie Contact Steun TeleDock
Jongerenprojecten

TeleDock™

Project 1: The World Gig

Project 2: Cursus Webmastering

Project 3: Jongeren Informatie Site

Project 4: Heemkundige verkenningen
     Back to the Future
     Back to the Roots

Project 5: Multimedia Workshops
     Start op Internet
     DJ Workshops
     Sampling Technieken
     Animatie

Steunpunt Scholieren

Logo Jongeren TeleDock

TeleDock heeft een aantal projecten ontworpen die gericht zijn op de versterking van de digitale veerkracht van jongeren. Deze projecten zullen hun basis vinden in het multifunctionele digitale centrum, AmsterdamTeleDock™.

 


Project 1: The World Gig


Omschrijving
Dit muzikale project bestaat uit een aantal optredens, die volledig gebaseerd worden op het internet. Daarbij worden een tiental internetcomputers in een ruimte geplaatst. Achter de computers nemen tien deelnemers/bezoekers/muzikanten plaats. In het midden van de ruimte wordt een groot mengpaneel geplaatst. Achter dit mengpaneeel zit de ‘mixmaster’. Via de computers worden mensen op het web aangespoord om van over de hele wereld muziekbestanden (in mp3-formaat) in te sturen. De mensen achter de computers sturen de muziek door naar het mengpaneel. De mixmaster maakt de mix tussen de bestanden die ingestuurd worden. Door die mix weer terug te voeden naar het internet komt een wereldwijd concert tot stand.

Het publiek kan zelf deelnemen aan dit concert door het bespelen van muziekinstrumenten voor open microfoons of door sampling van eigen digitale muziek. De deelnemers leren hoe de apparatuur werkt, wat zij kunnen doen met mp3-bestanden, en hoe zij zelf composities kunnen maken of mixen.

Dit plan is zeer geschikt voor grote publieke evenementen zoals festivals en manifestaties.

Mogelijkheden ter uitbreiding van het plan zijn:

Doelstelling
De World Gig heeft ten doel jongeren in stadsdeel Oost op een creatieve en uitdagende wijze kennis te laten maken met de mogelijkheden van multimediair werken. De digitale wereld wordt op een speelse manier benaderd.

Doelgroep
Voor de World Gig worden jongeren tussen de leeftijd van 15 en 25 jaar aangetrokken. Hierbij wordt de nadruk gelegd op jongeren die normaliter niet snel in aanraking komen met media als computers en internet.

World Gig en TeleDock
TeleDock moet als thuisbasis gaan functioneren voor de World Gig. Vanuit TeleDock kunnen deelnemers voor een optreden aangetrokken worden, en wordt ze bijgebracht hoe de apparatuur werkt, hoe mp3- bestanden werken en wat zij daar verder mee kunnen doen.

Het is de bedoeling om deelnemers het project zelf te laten dragen. Onder leiding van de techneut, de IT’er, de DJ en de organisator wordt door de deelnemers het volgende gerealiseerd:

Bedoeling is om de deelnemers het optreden zoveel mogelijk zelf vorm te laten geven.

Benodigdheden

Plaatsing ‘World gig’
Door het multifunctionele en ‘stuif es in’ karakter van de World Gig zou de beste plaats op een festival zijn. Een ronde tent met daarin de apparatuur en inplugmogelijkheden zou perfect zijn. Bovendien wordt gekeken naar de mogelijkheid om het project - wellicht in aangepaste vorm - te realiseren op een manifestatie binnen een vast pand. We zoeken hiervoor een partner die opereert in een breed netwerk van het Amsterdamse culturele en uitgaanscircuit. Tenslotte is de World Gig aangemeld als jongerenproject in het kader van Sail 2000.

Sponsoring
In de komende periode worden de mogelijkheden van sponsoring van het project onderzocht. TeleDock™ spant zich in om een passende sponsor voor de hardware- kosten te zoeken. Hierbij moet er rekening mee worden gehouden dat bij festivals al sponsorafspraken vastliggen, en het dan moeilijk is een nieuwe sponsor in te brengen. Wat dat betreft is de sponsormogelijkheid dus ook te zoeken bij de festivals zelf.

Perspectief voor deelnemers aan de World Gig

 

Index

Project 2: Cursus Webmastering


 

Doelstelling
Doel van deTeleDock-projecten is het organiseren van cursussen die voor deelnemers een duidelijke toevoegende waarde en een duidelijk beroepsperspectief hebben. Een voorbeeld hiervan is de cursus webmastering/constructing.

Inhoud
In deze cursus worden de deelnemers gecoacht in het ontwikkelen van de competentie tot het maken en beheren van internetsites. In de cursus komen in ieder geval de volgende onderdelen aan de orde:

  1. Introductie in hypertekst
  2. Ontwerpplan voor Web-site:
  3. Professionele software voor siteconstructie
  4. Interactieve componenten
  5. Dynamische talen
  6. Werken met databestanden
  7. Onderhoud en beheer van sites
  8. Marketing van Web-pagina's
  9. Bedrijfsvoering van webontwerpers en -beheerders

Hierbij wordt verder gegaan dan kennis van de computer en haar mogelijkheden. Doel is dat de deelnemers hun eigen stijl gaan ontwikkelen en ook de omgevingsfactoren van het vak leren kunnen. Zo is het doel dat de deelnemers met hun nieuw verworven capaciteiten hun eigen bedrijf kunnen beginnen.

Doelgroep
De doelgroep van deze zijn jongeren tussen de 17 en 25 jaar, wonend in stadsdeel Oost. Het project kan dienst doen als werkgelegenheidsproject voor jonge werklozen. Na de eerste serie cursussen kan gekeken worden naar uitbreiding van doelgroepen (andere leeftijdsgroepen, concentratie op ethnische groepen).

TeleDock als locatie
De cursus zal plaatsvinden binnen de eerste TeleDock-locatie. TeleDock beschikt over hoogwaardige apparatuur en de nodige know-how. Bovendien biedt TeleDock de mogelijkheid tot doorgroeien. TeleDock richt zich immers niet alleen op onderwijs, maar biedt ook ruimte voor commerciële activiteiten van (startende) ondernemers, middenstanders en e-lancers.

Tijdsplan
De cursus heeft een looptijd van drie maanden. Twee maal in de week zijn er bijeenkomsten die 2 uur zullen duren. Tijdens deze bijeenkomsten presenteren de deelnemers hun resultaten en krijgen zij adviezen van de coaches. Buiten deze ‘lesuren’ worden in TeleDock computer-uren gereserveerd die deelnemers kunnen gebruiken voor zelfstudie, het uitwerken van opdrachten en het ontwikkelen van sites.

De cursus wordt afgesloten met een klantgerichte eindopdracht. Na goedkeuring door de coach wordt het product aan de klant geleverd.

Coaches
Voor het begeleiden van de cursisten worden coaches aangetrokken die ervaring hebben in het ontwerpen en beheren van Internet sites. We gaan op zoek naar een aantal coaches die veel praktische ervaring hebben met commerciële en/of non-profit sites. Coaches die werkzaam zijn in het bedrijfsleven, bij de overheid of bij maatschappelijke instellingen kunnen een brug slaan tussen de deelnemers en hun mogelijke loopbaan. Via de cursus willen wij voor deelnemers die ´werk´ willen maken van het ontwikkelen van website een duidelijk beroepsperspectief scheppen.

Kostenraming
Voor de cursus wordt gebruikt gemaakt van de faciliteiten van TeleDock. Voor gebruik van deze faciliteiten (computerunits en vergaderruimte) moet per dagdeel een eenheidsprijs worden betaald. In deze prijs zijn kosten als softwaregebruik al meegerekend. De grootste posten op de begroting van dit project zijn de ontwikkelingskosten en de kosten voor de coaches.

Begrotingsposten

Ontwikkelingskosten
Huur lesruimte
Huur zelfstudie-ruimte (met computers en randapparatuur)
Loonkosten Coaches
Overige productiekosten

Cursusgroepen
De cursusgroepen krijgen een maximale grootte van 10 personen. Per cursusgroep wordt 1 coach aangetrokken. In geplande tijd heeft de coach 50 uur beschikbaar per groep. Daarbuiten wordt nog een extra 10 uur gereserveerd voor consultatie buiten de geplande sessies. De uren buiten de geplande sessies worden zoveel mogelijk op een dag gepland. De organisatie van de cursus is erop gericht de onderlinge samenwerking tussen de cursisten te stimuleren, zodat zij elkaar kunnen helpen in het leerproces, bij de uitvoering van de opdrachten en het ontwikkelen van een eigen stijl.

Wat maakt dit project zo speciaal?

 

BeroepsPerspectief
Na het volgen van deze cursus zijn de deelnemers in staat om:

Bovendien beschikken de cursisten over contacten met het IT-gerelateerde bedrijfsleven waardoor zij bekend zijn met de eisen die bedrijven stellen aan webontwerpers en -beheerders.

Index


Project 3: Jongereninformatie op TeleDock site


TeleDock™ gaat een digitale kennisbank opbouwen waarin zoveel mogelijk gegevens worden opgeslagen die voor buurtbewoners en bedrijven van belang kunnen zijn.

Het wordt een informatieve site voor alle bewoners van het stadsdeel. Deze lokale kennisbank wordt zodanig opgezet dat mensen op een gemakkelijke manier de voor hen relevante informatie kunnen vinden. Omdat in de projecten de invalshoek jongeren wordt gekozen zullen we ons in deze site ook vooral op jongeren gaan richten.

Doelstelling
Doel van het project is om een interessante, zo volledig mogelijke site te maken over de mogelijkheden die het stadsdeel te bieden heeft. Jongeren moeten op een aantrekelijke manier geconfronteerd worden met gericht informatieaanbod. Daarnaast is het de bedoeling om de site interessant te maken door middel van sponsoring, prijsvragen, links naar commerciële sites e.d.

Structuur
Bij de onderwerpen van het ‘informatieve’ deel van de site wordt in ieder geval aandacht besteed aan:

Daarnaast komt er een gedeelte met een commercieel tintje, wij denken o.a. aan:

Jongerensite als Forum
In de jongerensite wordt voor bewoners van het stadsdeel de mogelijkheid geboden om inspraak te krijgen in het wel en wee van het gehele stadsdeel. Er wordt een forum gecreeerd waarin bezoekers hun mening kunnen geven over kwesties die het stadsdeel aangaan. Dit kan door middel van een ‘prikbord’, waar de bezoekers hun mening geven over stellingen en onderwerpen. Daarnaast is er de mogelijkheid om bijvoorbeeld te chatten met een van de wethouders over beleidszaken die op dat moment actueel zijn. Doordat de bewoners de mogelijkheid krijgen om hun mening te geven kan de site een functie vervullen voor bijvoorbeeld onderzoekende culturele instanties.

TeleDock als basis
De site wordt beheerd vanuit TeleDock. Ook in de site zelf komt terug wat TeleDock te bieden heeft op de relevante onderwerpen. De opzet van de pagina’s wordt verzorgd door professionele webbouwers. De bedoeling is dat na verloop van tijd de cursisten uit de webmaster-cursus een rol gaan spelen in het onderhouden van de site. Op die manier krijgen de cursisten ervaring met het werken aan een ‘grote site’ en wordt het onderhoud relatief goedkoop.

Het digitale centrum biedt voor bezoekers mogelijkheden om in TeleDock te participeren. Mensen die actief willen worden op jongerengebied wordt webruimte aangeboden ter promotie en uitvoering van hun projecten. Op die manier biedt de site niet alleen een basis voor innovatieve jongerenprojecten, maar wordt ook de aantrekkelijkheid en continuïteit van de site gewaarborgd.

Perspectief
De bezoekers van de jongerensite:

 

Index

Project 4: Heemkundige verkenningenKennis van en respect voor de culturele eigenaardigheden van andere ethnische of leeftijdsgroepen is een belangrijke voorwaarde voor de sociale cohesie in de lokale samenleving. TeleDock™ wil met haar activiteiten een bijdrage leveren aan de versterking van de sociale cohesie tussen buurtgenoten. Voor jongere buurtgenoten worden hiervoor twee heemkundige deelprojecten voorgesteld. Het eerste project richt zich op het overwinnen van generatiekloven tussen ouderen en jongeren, het tweede project is gericht op het terugdringen van splitsingen tussen etnisch-culturele groepen.

 

Index

Project 5: Multimedia Workshops


Omschrijving
Naast cursussen die aangeboden worden in TeleDock is er de mogelijkheid om workshops te volgen. De workshops zijn korte, interessante bijeenkomsten waar de deelnemer geïnteresseerd kan raken in de multimediale disciplines die in TeleDock aanwezig zijn.

Soorten workshops
De workshops worden aangeboden in de ontmoetingsruimte van TeleDock, dat de inrichting van een internetcafe zal krijgen. Wij denken daarbij de volgende onderwerpen:

 

Index


Steunpunt ScholierenIn de visienota van TeleDock™ is het idee geopperd om in samenwerking met lokale onderwijsinstellingen en de schoolbegeleidingsdienst ruimte te scheppen voor een "Steunpunt Scholieren". Scholieren kunnen van dit steunpunt gebruik maken om hun huiswerk te doen en indien mogelijk online te studeren. In het vervolgtraject wordt nader onderzocht wat de mogelijkheden zijn om binnen TeleDock een geavanceerd huiswerkbegeleidingsinstituut op te richten, al dan niet in samenwerking met een bestaand huiswerkinstituut.

Index


Menu Telewerkcentra Telewerk Informatie Contact Steun TeleDock