Menu Telewerk Informatie Telewerkcentra JongerenProjecten Contact Steun TeleDock

TeleDock Logo

Doelstelling: ankerplaats voor tele-activiteiten

Visie: waarom een buurtgebonden centrum?

Speciale benadering: multi-functionele opzet

Voorzieningen en doelgroepen

Initiatiefgroep

Implementatieplan

Begroting


Doelstelling: Ankerplaats voor tele-activiteiten

Een TeleDock is een infrastructurele voorziening die fungeert als ankerplaats tele-activiteiten van buurtbewoners. Het doel van TeleDock is het verschaffen van een fysiek platform voor diverse teleactiviteiten die gefaciliteerd worden door de opkomst van moderne informatie- en communicatietechnologieën. Daaronder vallen niet alleen telewerken en teleleren, maar ook, amuseren, informeren en experimenteren met multimediale apparatuur en programmatuur. Tot de doelgroep behoren diverse lokale buurtgemeenschappen.

Index

Visie: Waarom een buurtgebonden telecentrum?

De ontwikkeling van nieuwe informatie- en communicatietechnologie heeft het mogelijk gemaakt om allerlei activiteiten waarvoor samenwerking nodig is 'op afstand' te verrichten. Met behulp van steeds snellere en veelzijdiger computers en met gebruikmaking van publieke netwerken zoals het Internet, zijn we tegenwoordig in staat om vanaf elke plaats waar een telefoon- of kabelverbinding bestaat met elkaar samen te werken en samen te leren. Met een computer die verbonden is met het wereldwijde netwerk van het Internet kunnen we ons werk verrichten zonder dat we elke dag de tijd- en energieverslindende reis van ons huis naar onze werkplek moeten afleggen. Om te leren hoeven we niet meer elke dag naar een school of universiteit te gaan. Wie informatie nodig heeft, kan via het Internet duizenden bibliotheken en vele miljoenen documenten raadplegen. En wie zich wil amuseren kan via het Internet niet alleen spelletjes spelen, maar bijvoorbeeld ook muziek maken met mensen die aan de andere kant van de aardbol wonen.

Telewerken vanuit de eigen woning is iets waar veel werknemers en werkgevers inmiddels een beetje mee vertrouwd zijn. Maar telewerken vanuit een telecentrum in de buurt (we noemen dat "teledocken") is voor de meeste mensen tamelijk nieuw. Toch zijn er veel voordelen verbonden aan het werken in een telecentrum dat gevestigd is in de buurt waarin je woont:

 1. Teledocken is een goed alternatief voor mensen die thuis niet de mogelijkheid hebben om een goede afgeschermde werkplek in te richten waar zij geconcentreerd kunnen werken.
 2. Teledocken verkleint de kans van sociaal isolement en vereenzaming die kan optreden wanneer mensen te lang in hun eentje thuis achter de computer zitten te werken. Het werk wordt verricht tussen andere werkenden en het telecentrum biedt ruimte voor sociaal contact met andere telewerkers.
 3. Teledocken maakt het mogelijk toch een scheiding aan te brengen tussen werk en privé, zonder dat dit ten koste gaat van de vrijheid en flexibiliteit van telewerk. Hierdoor kan een betere balans gevonden worden tussen werk, huishouden en ontspanning.
 4. Teledocken legt geen beslag op ruimte in je eigen huis en maakt geconcentreerd werken in een aangename professionele omgeving mogelijk.
 5. Teledocken betekent dat je kunt beschikken over zeer hoogwaardige apparatuur, professionele software en een supersnelle netwerkverbinding. Bovendien kun je gebruik maken van de expertise op het gebied van hard- en software die in het centrum aanwezig is.
 6. Teledocken draagt bij aan het terugdringen van het woon-werkverkeer en de daarmee verbonden milieubelasting en ergernissen van het filerijden.
 7. Teledocken in de eigen buurt draagt bij tot de verbetering van de leefbaarheid en vitaliteit van de buurt en de stad.
 8. Een buurtgebonden telecentrum kan uitgroeien tot een broedplaats van nieuwe ideeën en vernieuwende initiatieven ('incubatie milieu').

Er zijn dus veel goede redenen om in Amsterdam toe te werken naar een netwerk van buurtgebonden telecentra. Het gemeentebeleid van Amsterdam is onder andere gericht op het vergroten van haar voorsprong als centrum voor informatie- en communicatietechnologie. Dat is alleen maar mogelijk wanneer er door hele stad telecentra worden opgericht met hoogwaardige telecommunicatie-technologie, die gemakkelijk toegankelijk zijn en waarin Amsterdammers in de nabijheid van hun woning kunnen werken en leren, experimenteren en recreëren. Dat vergroot niet alleen de leefbaarheid van de stad, maar kan ook bijdragen aan de verkleining van de groeiende kloof tussen mensen die toegang hebben tot moderne werk- en leertechnologieën en mensen die daarvan zijn buitengesloten.

Index

Speciale benadering: Multifunctionele opzet

Het plan is erop gericht in een aantal Amsterdamse stadsdelen multifunctionele telecentra op te bouwen die hun bewoners gelegenheid bieden om:

De telecentra zullen dus meerdere functies tegelijkertijd vervullen: werken, leren, informeren, experimenteren en amuseren. Daarmee wordt niet alleen gestreefd naar een zo groot mogelijke bezettingsgraad van de centra, maar vooral naar een voor alle functies productieve synergie.

Voorzieningen en doelgroepen

De voorzieningen die in elk centrum aanwezig moeten zijn om de eerder genoemde functies te faciliteren en de beoogde doelgroep te interesseren zijn:

 1. Telewerken: medium- en longstay plekken, concentratieplekken (´cockpits´), open inlogplekken en vergader- resp. projectruimtes, kantoorondersteuning, videoconferentie. Doelgroep: telewerknemers, free-lancers, MKB en starters.
 2. Teleleren: lesruimte voor algemene ICT-trainingen en gespecialiseerde vakcursussen (zowel ter plaatse als op afstand). Doelgroep: (potentiële) telewerkers, werklozen en WAO-ers, en in het algemeen de buurtbewoners (overbruggen kenniskloof).
 3. Informeren: een buurtinformatieweb met interactieve mogelijkheden voor digitaal winkelen en digitale dienstverlening, sociale initiatieven (zoals een klus- en oppasweb), en digitale buurtbijeenkomsten. Doelgroep: buurtbewoners in al hun verscheidenheid.
 4. Experimenteren: hoogwaardige apparatuur en programmatuur voor het ontwikkelen van nieuwe producten die gebruikt kunnen worden in de andere activiteiten van het centrum. Doelgroep: lokale 'willie wortels' en ICT-starters.
 5. Amuseren: voorzieningen waarmee multimediale producties en voorstellingen gerealiseerd kunnen worden, d.w.z. apparatuur en programmatuur voor video- en geluidsproducten (digitale videocamera en sampling software, beamer en projectiescherm). Doelgroep: multimediale kunstenaars als producenten en buurtbewoners als gebruikers (met speciale aandacht voor jongeren en rekening houdend met de multi-ethnische samenstelling van het stadsdeel).

Een groot aantal van de genoemde voorzieningen (zoals de groepsruimtes, de hardware, de randapparatuur en uiteraard de software) kan voor meerdere doeleinden en functies en door meerdere doelgroepen worden benut. Per telecentrum kunnen deze voorzieningen op een totale ruimte van minimaal 400 m² gerealiseerd worden.

Index

Initiatiefgroep

TeleDock™ is een intiatief van ABy-Teleconsulting (AByT) in samenwerking met het Woningbedrijf Amsterdam (vestiging binnenstad). Verantwoordelijk voor de concretisering en uitvoering van het plan zijn Albert Benschop en Connie Menting.

Index

Implementatieplan

Na het schrijven van een visienota en de opstelling van het projectplan heeft de initiatiefgroep een aantal haalbaarheidsverkenningen uitgevoerd. Uit de gesprekken met diverse deskundigen, potentiële gebruikers, ondernemers, politici en ambtenaren hebben wij kunnen concluderen dat er voor dit plan veel enthousiaste belangstelling bestaat en dat er steeds meer mensen gaan denken in de richting die wij in de visienota hebben geformuleerd (zie "Verslag van werkzaamheden") .

De initiatiefgroep zal zich de komende tijd concentreren op de volgende activiteiten:

 1. Marktonderzoek
  Specificatie van sociale en economische haalbaarheid. Doel: bepaling van behoefte aan TeleDock diensten middels het in kaart brengen van potentiële gebruikers (personen en instellingen).
 2. Bedrijfseconomische haalbaarheid
  Opstellen van strategisch bedrijfsplan met (1) financieel plan, (2) blauwdruk gebouw, ICT-infrastructuur en organisatie, (3) lanceringsplan en marketingbeleid voor startfase.
 3. Locatiestudie en gebouworiëntatie
  Ligging (bereikbaarheid, representativiteit, openbaar vervoer, parkeergelegenheid), omvang (aantal m² kantoorruimte, grootte van units, aard bedrijvigheid), verbouwingsplan plus kostenraming.
 4. Partnerschap en fondsenwerving
  Benaderen van mogelijke partners en selecteren van particuliere en publieke financiers.
 5. Oprichting organisatie en aanstelling van directeur
  Voorkeur voor beheervorm, deelname externe participanten; profiel en selectie van directeur.
Index

Begroting

Een nadere bepaling van kernvoorziening, doelgroepen en dienstverlening heeft geresulteerd in een eerste aanzet voor een bedrijfsplan waarin de (1) projectkosten, (2) opzetkosten, (3) operationele kosten en (4) mogelijke inkomsten voor het eerste jaar zijn gespecificeerd. Bovendien wordt in het concept OndernemingsPlan een indicatie gegeven van het ruimtebeslag.

Index

 

TeleDock

Correspondentie:
Niewe Jonkerstraat 16
1011 CM Amsterdam

tel: 06-12120759
email: info at teledock.nl
website: www.teledock.nl

Niet de reistijden naar werk,

Niet de afleiding van thuis
© 1999 AByT

AByT
Teleconsulting


Amsterdam, 1 juni 1999
Laatst gewijzigd:

Index


Menu Telewerk Informatie Telewerkcentra JongerenProjecten Contact Steun TeleDock