Menu Telewerk Informatie Telewerkcentra JongerenProjecten Contact English English

TeleDock Logo

Multifunctioneel Digitaal Centrum
      Werken
      Leren
      Experimenteren
      Informeren
      Amuseren
Kritische voorwaarden
Operationeel
      Lokatie
      Kantoorinrichting
      Technische voorzieningen
      Organisatievorm
Initiatiefgroep
Planning

Multifunctioneel digitaal centrum

Een TeleDock is een haven voor mobiel en telewerkende mensen. Het is een goed uitgeruste en vertrouwde haven in je eigen buurt. Je kunt er aanleggen om te werken en te leren, te experimenteren en te amuseren.


De ontwikkeling van nieuwe informatie- en communicatietechnologie heeft het mogelijk gemaakt om allerlei activiteiten waarvoor samenwerking nodig is 'op afstand' te verrichten. Met behulp van steeds snellere en veelzijdiger computers en met gebruikmaking van publieke netwerken zoals het internet, zijn we tegenwoordig in staat om vanaf elke plaats waar een netwerkverbinding bestaat met elkaar samen te werken en samen te leren. Met een op internet verbonden computer kunnen we ons werk verrichten zonder dat we elke dag de tijd- en energieverslindende reis van ons huis naar onze vaste kantoorplek moeten afleggen. Om te leren hoeven we niet meer elke dag naar een school of universiteit te gaan. Wie informatie nodig heeft, kan via het internet duizenden bibliotheken en vele miljoenen documenten raadplegen. En wie zich wil amuseren kan op internet spelletjes spelen, maar bijvoorbeeld ook muziek maken of verhalen uitwisselen met mensen die aan de andere kant van de aardbol wonen.

Kenmerkend voor de industriële samenleving was dat de arbeid in tijd en ruimte is geconcentreerd. Ruimtelijk gezien was de arbeid geconcentreerd in één lokatie: fabriek of kantoor. Om te kunnen werken moesten we allemaal op ongeveer hetzelfde tijdstip met particulier of openbaar vervoer naar het kantoor of de fabriek reizen. We weten inmiddels waar dit toe geleid heeft. Elke werkdag komt er op de spitsuren een intensieve verkeersstroom opgang om de forensen van en naar hun werkplek te vervoeren. Verkeersopstoppingen en filevorming zijn hiervan het gevolg, maar ook een verstikkende uitstoot van uitlaatgassen. Het zijn allemaal gevolgen van het principe dat de mensen naar het werk gebracht moeten worden in plaats van omgekeerd.

In de informatiemaatschappij die zich nu aan het ontwikkelen is wordt dit principe radikaal omgekeerd: met behulp van informatie- en communicatietechnologie kan het werk naar de mensen worden gebracht. Dat is wat we tegenwoordig 'telewerk' noemen. Telewerken is het flexibiliseren van arbeid naar tijd en plaats. Telewerk is tijd- en plaatsonafhankelijk werken met behulp van informatie- en communicatietechnologie.

Telewerken in Amsterdam
De samenstelling van de Amsterdamse bevolking biedt een vruchtbare bodem voor telewerk. Naar verhouding wonen er in Amsterdam veel mensen die in beroepen en sectoren werken die zich lenen voor telewerk. Van bijna de helft van de Amsterdamse beroepsbevolking is het werk in principe geschikt voor telewerk.

Op dit moment telt Amsterdam naar schatting al 22.500 telewerkers. Bij nog eens 40.000 werkenden staat in principe niets in de weg om te gaan telewerken. Daarnaast zijn er 41.000 werkenden die wel kunnen en willen telewerken, maar het (nog) niet mogen van hun werkgever.

Naar verwachting zullen er in de jaren 2005-2010 meer dan 100.000 Amsterdammers gaan telewerken. Dit betekent dat ruim eenderde van de werkende bevolking van Amsterdam kan en wil telewerken. In totaal zullen de telewerkers in 2005-2010 bijna 300 miljoen minder kilometer per jaar afleggen.
[gevevens zijn ontleend aan het rapport "Telewerken in Amsterdam" van de Milieudienst Amsterdam]

Telewerken vanuit je eigen huis is iets waar veel werknemers en werkgevers inmiddels een beetje mee vertrouwd zijn. Maar telewerken vanuit een telecentrum in de buurt (we noemen dat "teledocken") is voor de meeste mensen tamelijk nieuw - veel mensen hebben dit nog nooit overwogen, omdat het er niet was. Dat neemt niet weg dat er veel voordelen verbonden zijn aan het werken in een telecentrum dat gevestigd is in de buurt waarin je woont. We zullen er een paar noemen:

Er zijn dus veel goede redenen om in Amsterdam toe te werken naar een netwerk van buurtgebonden telecentra. Het gemeentebeleid van Amsterdam is onder andere gericht op het vergroten van haar voorsprong als centrum voor informatie- en communicatietechnologie. Dat is alleen maar mogelijk wanneer er door hele stad telecentra wordenopgericht met hoogwaardige telecommunicatie-technologie, die gemakkelijktoegankelijk zijn en waarin Amsterdammers in de nabijheid van hun woning kunnen werken en leren, experimenteren en recreëeren. Dat vergroot niet alleen de leefbaarheid van de stad, maar kan ook bijdragen aan de verkleining van de groeiende kloof tussen mensen die toegang hebben tot moderne werk- en leertechnologieën en mensen die daarvan zijn buitengesloten.

TeleDock is een intiatief van ABy-Teleconsulting (AByT) in samenwerking met het Woningbedrijf Amsterdam (vestiging binnenstad). TeleDock is een plaats waar Amsterdammers gebruik kunnen maken om te werken en te leren, te experimenteren en zich te informeren en te amuseren.

TeleDock is een multifunctioneel telecentrum dat de bewoners van steden, stadsdelen en dorpen gelegenheid biedt om:

 1. gebruik te maken van de meest moderne technologie voor informatie communicatie:
  • hoogwaardige, snelle computers
  • supersnelle en betrouwbare internetverbindingen
  • mobiele telefonie en integratie met draadloze internetverbinding.

 2. een werkplek te huren in een telecentrum dat van alle digitale gemakken voorzien is. Zij kunnen gebruik maken van:
  • comfortabele werkstations
  • hoogwaardige hard- en software die toegang biedt tot:
   • internet en intranetten van bedrijven
   • e-mail
   • document-sharing tussen gebruikers
   • data transfer
   • computers op afstand
   • diverse databanken
  • onze deskundige ondersteuning: helpdesk
  • de koffiekamer
  • een van onze vergaderruimtes

 3. deel te nemen aan een van de cursussen die in het centrum worden gegeven.

 4. bij te dragen aan de multi-mediale experimenten van de werkplaats.

 5. gebruik te maken van de informatiediensten van Teledock.

 6. mee te doen aan de culturele en recreatieve evenementen die door TeleDock worden georganiseerd.

Index


Werken in TeleDock: TelewerkKantoor

Telewerken
Telewerken is het flexibiliseren van arbeid naar tijd en plaats. Telewerk is tijd- en plaatsonafhankelijk werken met behulp van informatie- en communicatietechnologie. We spreken dus van telewerk wanneer informatie- en communicatietechnologieën (ICT's) worden gebruikt om werk te verrichten op afstand van de plaats waar de arbeidsresultaten nodig zijn of waar het werk conventioneel verricht zou worden. Via de pagina met "electronische bronnen over telewerk" kunt u een aantal bestaande telecentra bezoeken.
De eerste functie van TeleDock is dat zij opereert als een telewerkkantoor. Telewerkkantoren — ook wel telecentra genoemd — zijn kantoorruimtes waar de in de buurt wonende of passerende mobiele werker terecht kan. Elke werknemer of zelfstandige reistnaar het kantoor dat voor hem/haar het meest gemakkelijk is — ofwel het dichtste bij of een kantoor dat het gemakkelijkst is te bereiken met openbaar vervoer. Telecentra bieden lokale kantoorvoorzieningen voor mensen die niet thuis willen of kunnen werken maar toch de kosten, de tijd en het ongemak van forensen willen vermijden.

Telewerkcentra vormen een steeds belangrijker schakel in de manier waarop veel organisaties de overgang maken naar meer flexibele werkpatronen voor hun werknemers. Er zijn veel verschillende typen telewerkcentra. Toch hebben zij meestal twee dingen gemeenschappelijk:

TeleDock biedt dus een aangename professionele werkruimte en hoogwaardige voorzieningen voor telewerkers die in hun eigen woonomgeving een werkplek zoeken. Daarnaast biedt TeleDock ook ruimte voor mensen die vanuit de digitale werkplaats internet-gebonden diensten aanbieden, zoals het ontwerpen van websites, het construeren en onderhouden van databanken, het ontwikkelen van programma's voor afstandsonderwijs of het aanbieden van commerciële producten en diensten. De doelgroep van TeleDock zijn werknemers, free-lancers, gevestigde en startende ondernemers.

Index


Leren in TeleDock: TeleLeerplaats

De tweede functie van TeleDock ligt op het vlak van het onderwijs. TeleDock organiseert cursussen voor werkenden en werklozen die met gebruikmaking van moderne computers en communicatie-apparatuur nieuwe beroepskwalificaties willen verwerven, bijvoorbeeld in het kader van doorstroming.

De opleidingen en trainingen van TeleDock bieden een nieuw perspectief voor de groep van (duurzaam) werklozen. Via het Internet en gebruikmakend van de digitale voorzieningen van de werkplaats worden onderwijsprogramma's aangeboden om deze groep weer aansluiting te geven bij toekomst-gerichte vormen van werkgelegenheid. Om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen worden passende cursussen en trainingen aangeboden welke gericht zijn op de beroepspraktijk. Hierdoor kan een groot aantal deelnemers, mede door toegang tot digitale vacaturebanken, uitstromen naar de arbeidsmarkt. Langs deze weg kan de digitale werkplaats uitgroeien tot de kraamkamer van digitale werkgelegenheid. Om dit doel te realiseren zal nauw worden samengewerkt met Arbeidsbureaus en andere arbeidsbemiddelings- en trainingsinstellingen.

In samenwerking met lokale onderwijsinstellingen en de schoolbegeleidingsdienst wil TeleDock ruimte scheppen voor een Steunpunt Scholieren. Scholieren kunnen van dit steunpunt gebruik maken om hun huiswerk te doen en indien mogelijk online te studeren. Onderzocht wordt wat de mogelijkheden zijn om binnenTeleDock een geavanceerd huiswerkbegeleidingsinstituut op te richten (resp. samen te werken met een bestaand huiswerkinstituut).

Natuurlijk is het voor onderwijsinstellingen en bedrijven ook mogelijk om een deel van de werkplaats af te huren als les- of trainingscentrum. Speciale aandacht wordt daarbij besteed aan de diverse doelgroepen van het centrum: niet alleen werklozen, arbeidsongeschikten en scholieren, maar bijvoorbeeld ook allochtonen en bejaarden, lokale ondernemers en middenstand. TeleDock zal vertegenwoordigers van diverse groeperingen in Amsterdam uitnodigen voor een gesprek over de educatieve wensen en de mogelijkheden van TeleDock< om hiervoor programma's (cursussen, trainingen) te ontwikkelen.

Index


Experimenteren in TeleDock: TeleProbeerPlaats

De derde functie van TeleDock is dat zij ruimte biedt voor multi-mediale experimenten. TeleDock biedt veel ruimte voor mensen met nieuwe ideeën, mensen die samen met anderen iets nieuws willen proberen en waarvoor zij toegang tot hoogwaardige ICT-voorzieningen nodig hebben. Buurtbewoners worden uitgenodigd om hiervoor voorstellen bij TeleDock in te dienen.

TeleDock kan haar innoverende doelstellingen alleen maar realiseren als zij permanent wordt gevoed met nieuwe ideeën van haar gebruikers.

Experimenten in Soorten en Maten
In de gesprekken die wij met potentiële gebruikers hebben gevoerd zijn een aantal suggesties gedaan voor de invulling van de experimentele functie van TeleDock.
Linux-groep
Linux is een besturingssysteem dat een alternatief vormt voor bekende commerciële platforms als Windows en MAC OS. Het is een niet-commercieel besturingssysteem dat in bijna alle opzichten kan concurreren met haar commerciële tegenhangers. De programmacodes van Linux zijn geen beschermd eigendom maar zijn publiek. Duizenden enthousiaste programmeurs uit de hele wereld zijn hierdoor in staat om hun eigen uitbreidingen en verbeteringen toe te voegen aan het besturingsprogramma. De niet-commerciële invalshoek van Linux is voor steeds meer mensen - niet alleen jongeren, maar ook bedrijven als Amazon - een reden om hun hart aan Linux te verpanden.
Internetwarenhuis
Steeds meer bedrijven en middenstanders bieden via het internet hun producten of diensten aan. TeleDock stimuleert deze ontwikkeling door het bieden van steun bij het ontwerpen en onderhouden van webwinkels. In aansluiting daarop worden de mogelijkheden verkend om een verzamelsite voor webwinkels in de betreffende buurt te realiseren. Een buurtgebonden virtueel warenhuis waar producten en diensten van diverse lokale bedrijven kunnen worden verhandeld kan een stimulans zijn voor de lokale bedrijvigheid en werkgelegenheid.
Digitale oppascentrale
TeleDock wil verkennen wat de mogelijkheden zijn van moderne informatie- en communicatietechnologie om de sociale cohesie in wijken te versterken. De ervaring leert dat sociale cohesie in wijken o.a. versterkt kan worden door het gezamenlijk opzetten van een eigen nieuwsgroep, een digitale buurtkrant, een boodschappen- en oppasdienst. In de 'teleprobeerplaats' van TeleDock kan begonnen worden met het opzetten van een experimentele oppascentrale, waarin de vraag van buurtbewoners naar oppassers wordt afgestemd op het aanbod van buurtgenoten die de tijdelijke zorg voor babies/kinderen op zich willen nemen.


Index


Informeren in TeleDock: InformatiePlaats

TeleDock rekent het tot haar taak om een digitale kennisbank op te bouwen waarin zoveel mogelijk gegevens worden opgeslagen die voor buurtbewoners en bedrijven van belang kunnen zijn. We denken daarbij onder andere aan informatie over:

 1. wonen: vraag en aanbod van huizen in de buurt; woningbouw projecten; woningbedrijf Amsterdam; subsidieregelingen etc.
 2. werken: vraag en aanbod van lokale banen; werkprojecten binnen TeleDock.
 3. economie: overzicht van bedrijven en winkels in de buurt
 4. leren en studeren: overzicht van diverse onderwijsinstellingen en -voorzieningen; aanbod van TeleDock.
 5. cultuur: culturele instellingen en evenementen; lokale kunstenaars; musea.
 6. recreatie: recreatieve en sportieve voorzieningen en evenementen.
 7. eten en drinken: cafés en restaurants in de buurt.
 8. gezondheidszorg: overzicht van gezondheidsinstellingen; ziekenhuizen, klinieken, artsen, apotheken etc.
 9. sociaal-culturele hulpverlening: dienstencentra
 10. uitgaan: film, dansen, theater.
 11. muziek: instellingen, muzikanten, concerten.
 12. vervoer: overzicht van openbaar vervoer; parkeergelegenheid; taxistandplaatsen.
 13. leefstijl: plaatsen waar hetero-, homo- en biseksuelen elkaarkunnen ontmoeten; lokale contactadvertenties;
 14. geloven in de buurt: kerkelijke instellingen en diensten; etc.
 15. politiek: stadsdeelraad, politieke issues in de buurt.

Al deze gegevens worden in een kennisbank ondergebracht die op eenvoudige wijze via het internet ontsloten kan worden. Een referentiepunt voor het opbouwen van een buurtweb zijn de reeds bestaande digitale steden, zoals bijvoorbeeld "Amsterdam by Bite". Het in kaart brengen van een digitale buurt of stadsdeel vergemakkelijkt voor al haar bewoners het verwerven van goede, betrouwbare informatie. Door een koppeling van deze informatiedienst aan een eigen lokale nieuwsgroep en een digitale buurtkrant, kan een bijdrage worden geleverd aan de versterking van de sociale cohesie in de buurt.

Index


Amuseren in TeleDock: TeleVermaakPlaats

TeleDock biedt niet alleen ruimte voor serieuze activiteiten zoals werken en leren, maar ook voor meer frivole, feestelijke, vermakelijke en uitdagende activiteiten. Een TeleDock neemt initiatieven die gericht zijn op het amuseren van mensen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan concerten van digitale muzikanten, voorstellingen van multimediale kunstenaars, of een digitale spelavond. Maar ook aan: discussiebijeenkomsten over actuele of hobbyistische onderwerpen middels video-conferentie, presentaties van nieuwe hard- en software of van nieuwe internet-technieken en websites.

Mogelijke andere diensten
De hiervoor beschreven activiteiten zijn uiteraard niet uitputtend. Een TeleDock kan in haar dienstenpakket ook de andere activiteiten opnemen.
Secretariële dienstverlening
Het verhuren van adiministratieve en secretariële diensten ('secretarial leasing', 'flexibele assistenten')
Call Center
Het aanbieden van inbelcentra voor lokale, nationale en internationale activiteiten.
Website hosting, ontwerp en onderhoud
Het ontwerpen en beheren van websites voor particulieren, bedrijven en instellingen. Nadruk ligt hierbij op een zodanige begeleiding dat de site-houders op den duur hun website zelf kunnen onderhouden.
Webwinkels met dynamische databases (e-commerce)
Het construeren van kennisbanken voor bedrijven en instellingen die willen dat hun informatie op internet gebruiksvriendelijk wordt gepubliceerd, en efficiënt kan worden beheerd. Bedrijven en middenstanders die hun producten of diensten via internet aan hun klanten willen aanbieden, kunnen bij TeleDock aankloppen voor ondersteuning bij ontwerp en onderhoud van webwinkels, en bij de marketing van hun producten.
Desktop publishing
Met hoogwaardige apparatuur en een gekwalificeerde staf kan een grote diversiteit van publicatiediensten worden aangeboden, zoals kleurenprinten, flyers, business cards, pamfletten, brochures, menu's etc.


Index Kritische voorwaarden

Bij het opzetten van TeleDock moet rekening gehouden worden met een aantal omstandigheden. Uit onderzoek is gebleken dat er minstens negen kritische voorwaarden zijn waaraan een telecentrum moet voldoen.

 1. Lokatie
  De fysieke en demografische lokatie van een TeleDock is van cruciaal belang voor de levensvatbaarheid van het initiatief. Door zijn lokatie moet een TeleDock een aanzienlijke reductie van de reistijd opleveren voor mensen die in de buurt van het centrum werken. Een TeleDock moet dus dichtbij of in woongebieden gelokaliseerd zijn, of gemakkelijk bereikbaar zijn met goed openbaar vervoer. De meest ideale afstand is loop- of fietsafstand. Een TeleDock moet bij voorkeur dicht bij winkels, banken en restaurants worden gelokaliseerd.

 2. Ontwerp en dienstverlening
  Het ontwerp van en de diensten die TeleDock biedt zijn in sterke mate bepalend voor het vermogen van de lokatie om werkgevers en hun werknemers aan te trekken. In de beginperiode is het vaak moeilijk om te anticiperen op de behoeften en gebruik van werkgevers en werknemers. Gebruikers willen meestal in ieder geval een privé kantoorruimte, ontmoetingsruimtes, veilige plekken om documenten op te slaan en veilige communicatiesystemen. Er moet ook rekening gehouden worden met speciale eisen van incidentele gebruikers,zoals mobiele telewerkers.

 3. Diversiteit
  Sommige werkgevers willen ruimte of werkstations op jaarbasis reserveren, terwijl anderen ze slechts op dagelijkse basis willen gebruiken. De kans op succes van TeleDock hangt af van de mate waarin rekening wordt gehouden met verschillende soorten ondernemers en werknemers. Dit geldt in minstens even sterke mate voor de diversiteit van mensen die gebruik willen maken van het educatieve aanbod van TeleDock.

 4. Gebruiksvriendelijkheid
  Individuele werkstations moeten een flexibel ontwerp hebben om afgestemd te worden op verschillende telewerkers. Er moet voor gezorgd worden dat telewerkers gebruiksvriendelijke verbindingen hebben naar hun netwerken. Een basis werkstation moet uitgerust zijn met een computer (ook al moeten we er rekening mee houden dat veel telewerkers hun eigen lap-top meenemen), een printer, ergonomisch verantwoorde bureauvoorzieningen ('work surface areas'), archiefkasten voor papieren documenten en opslagmogelijkheden voor digitale data. Bij de basisvoorzieningen horen ook verbindingen naar e-mail diensten en een telefoon met voice-mail.

 5. Vergaderruimte
  Een TeleDock bevat een vergaderruimte met faciliteiten voor audio-visuele en televideo conferenties. Dit is vooral nuttig voor organisaties die er zeker van willen zijn dat al hun werknemers geïnformeerd blijven over belangrijke mededelingen en op afstand mee kunnen doen met intercollegiaal overleg. TeleDock faciliteert een virtuele samenwerkingsomgeving die omvattend (rijk aan functies), betrouwbaar en kostenefficiënt is.

 6. Eet- en drinkvoorzieningen
  Al naar gelang de omvang van de faciliteit kan men overwegen eet- en drinkfaciliteiten aan te bieden:
  • voorzieningen voor warme en koude dranken: koffiekamer
  • lunchroom
  • kookvoorzieningen waarmee gebruikers hun eigen maaltijden kunnen bereiden: ijskast, magnetron

 7. Ondersteunende staf
  De ondersteunende staf van een telecentrum kan bestaan uit:
  • Een technische specialist (of een specialist die 24 uur per dag kan worden opgeroepen en dus binnen bereik is).
  • Een 'front-office manager' voor administratieve ondersteuning.

 8. Opleiding
  Telewerken moet je leren. Dat geldt uiteraard ook voor het werken en leren in een buurtgebonden telecentrum. Het is van vitaal belang dat gebruikers van TeleDock worden opgeleid om het telecentrum te gebruiken. Zo'n opleiding moet gebruikers kwalificeren voor alle aspecten van het gebruik van de apparatuur, veiligheid van kantoorsystemen en van het centrum zelf.

 9. Gebruiksminimum
  Het management van het centrum kan overwegen om minimum gebruiksniveaus te bepalen. Op die manier kan worden nagegaan of het gebruik een nuttige en/of winstgevende aanvulling is voor de operaties van TeleDock. Potentiële gebruikers moeten geïnformeerd worden over de richtlijnen voor het gebruik.

Er zal een aanzienlijke hoeveelheid tijd besteed moeten worden aan het propageren van "de deugden van TeleDock". Dat is geen eenmalige kwestie. Want het type activiteiten dat in aanmerking komt om binnen TeleDock verricht te worden verandert snel. En daarmee verandert ook de specifieke (koopkrachtige of gesubsidieerde) vraag naar de voorzieningen van de digitale werkplaats. Om TeleDock tot een succes te maken kan in de planning het beste worden uitgegaan van een relatief hoog verloop onder de gebruikers.

Index Operationeel

Lokatie

De selectie van een geschikte lokatie is van groot belang voor het welslagen van het hele project. Om de kwaliteit van de lokatie te bepalen moet vooral rekening worden gehouden met de volgende vijf factoren:

 1. biedt het gebouw voldoende ruimte om alle geplande activiteiten te realiseren?
 2. is de indeling van het gebouw geschikt voor een flexibele realisatie van de geplande functies?
 3. is het centrum gemakkelijk toegankelijk met particulier of openbaar vervoer?
 4. is er in de buurt van het centrum een parkeervoorziening?
 5. zijn er winkels en bedrijven in de buurt die passen bij de gebruikers van het centrum?

Een TeleDock moet groot genoeg zijn om de behoefte aan lokale tele-activiteiten te huisvesten, zij moet voor beoogde gebruikers gemakkelijk bereikbaar en toegankelijk zijn en qua indeling geschikt zijn om geplande activiteiten uit te voerren.

Index


Kantoorinrichting

Het TeleDock-gebouw is ingericht als een modern flexibel en modulair 'virtueel kantoor' dat mogelijkheden biedt voor diverse werkplekken. Het open-landschap-kantoor omvat in ieder geval:

 1. Medium- en longstay ruimtes
  Bureaus met vaste pc's waar huurders gedurende langere tijd achter werken.
 2. Concentratieruimtes — 'cockpits'
  Kleine door glazen wanden afgescheiden werkplaatsen waarin mensen zich kunnen terugtrekken om geconcentreerd te werken of een lastig telefoongesprek te voeren.
 3. Projectruimte
  Een ruimte waarin leden van een project met elkaar kunnen samenwerken. Zij kunnen direct of computergemedieerd met elkaar interacteren, en zij kunnen gemeenschappelijke kennisbestanden opbouwen die voor iedereen beschikbaar en amendeerbaar zijn.
 4. Vergaderruimte
  Een ruimte waarin mensen kunnen vergaderen. De face-to-face communicatie wordt daarbij ondersteund door multimediale presentaties, door online communicaties zoals e-mail, discussiefora en instant messaging, en door deling van informatie, bestanden en programma's via peer-to-peer systemen [p2p].
 5. Lesruimte
  Een lokale ruimte waarin docenten samen met hun leerlingen een stimulerende leeromgeving opbouwen, en een virtuele ruimte waarin de interacties en communicaties tussen docenten en leerlingen en tussen leerlingen onderling middels internet worden ondersteund door een elektronische leeromgeving.


Het TeleDock-kantoor is opgezet vanuit het bureau-delen principe ('desk-share policy') en biedt diverse soorten werkplekken die voor een paar uur, dagen, weken of maanden kunnen worden gehuurd. Zowel de inrichting van de ruimte als van de technische middelen kan op een eenvoudige wijze worden aangepast aan de wensen van de gebruikers (telewerkers en cursisten).

Dit laatste heeft o.a. belangrijke gevolgen voor het aan te schaffen kantoormeubilair. Het TeleDock-meubilair moet aan andere eisen voldoen dan meubilair in een traditioneel kantoor. Niet alleen moet het meubilair een dynamische uitstraling hebben, er zijn ook andere praktische voorwaarden. Zo moeten de bureaus heel eenvoudig in hoogte verstelbaar zijn, zonder dat de hulp van de staf ingeroepen hoeft te worden.

Index


Technische voorzieningen

De mogelijkheden van TeleDock zijn in sterke mate afhankelijk van de hoogwaardigheid van de internet- en communicatietechnologieën die wij onze gebruikers kunnen bieden en van de mate waarin deze technologieën 'op peil' worden gehouden. Het is onze ambitie om de technologische voorzieningen van TeleDock op een zodanig peil te houden dat zij voldoet aan de actuele wensen van kwaliteit, snelheid en professionaliteit.

Een TeleDock beschikt in ieder geval over:

 1. PC-systemen
 2. Notebook/Laptop
 3. Webtelefonie
 4. Fax
 5. Printer
 1. Scanner
 2. Fotocopieerapparaat
 3. Accessoires
 4. Software-toepassingen
 5. Netwerktechnologieën


Index


Organisatievorm

TeleDock is een stichting die gedragen wordt door de publieke en particuliere partners. Het stichtingsbestuur neemt het personeel van TeleDock aan en draagt de eindverantwoordelijkheid voor de handel en wandel van het telecentrum.

De bevoegdheden van de TeleDock-directie worden door het stichtingsbestuur duidelijk afgebakend. De directeur van TeleDock legt verantwoording af aan het stichtingsbestuur over de wijze waarop deze uitvoering geeft aan zijn/haar mandaat.

Index InitiatiefGroep

Het TeleDock-project wordt in eerste instantie gedragen door

Naam Functie Adres Email Telefoon
Albert Benschop ABy Teleconstructing Nwe Jonkerstraat 16
1011 CM Amsterdam
contact 06-12120759
Connie Menting Onderwijsadviseur Nwe Jonkerstraat 16
1011 CM Amsterdam
contact 06-12120684

Index Planning

Om de deuren van een TeleDock te openen moeten er nog veel werkzaamheden worden verricht. De volgende activiteiten geven een indicatie van de globale planning:

 1. Verkenning
  1. Oriënterende gesprekken over opzet van TeleDock met individuele en georganiseerde belangheddenden in de buurt.
  2. Schrijven van conceptplan: visie, beleid, contouren van praktische opzet, speciale accenten voor lokale gemeenschap.


 2. Samenstellen van initiatiefgroep: task force TeleDock
  1. Verwerven van startsubsidies ('zaaigeld').
  2. Ontwerpen van een driejarig business plan.
  3. Opstellen van een marketing plan.
  4. Marketing van TeleDock voorafgaande aan opening:
   • bekendmaken van initiatief
   • verwerven van steun in de lokale gemeenschap
  5. Bepaling van de globale inrichting van het gebouw.
  6. Werven van telewerkers voorTeleDock.


 3. Personele bezetting: aanstelling directeur en systeembeheerder.
  Eerste taken van directeur:
  1. Marketing van TeleDock.
  2. Opstellen van contracten met gebruikers van TeleDock.
  3. Aanschaf van kantooruitrusting en technologie (samen met systeembeheerder).
  4. Toezicht houden op verbouwing en inrichting pand.
  5. Formuleren van beleid en opstellen van gedragsregels.
  6. Werven van subsidies.
  7. Onderhouden van contacten met alle subsidiënten.
  8. Beheren van dagelijkse werkzaamheden van TeleDock.
  9. Opzetten van betalingsprocedures voor telewerkende gebruikers van TeleDock.
  10. Ontwikkelen van partnerschapsrelaties met lokale overheids- en semi-overheidsinstellingen en met lokale ondernemers.

Wat dit in de praktijk betekent wordt nader uitgewerkt in het ProjectPlan.

Index


Menu Telewerk Informatie Telewerkcentra JongerenProjecten Contact English English

AByT
Teleconsulting

© 1999 AByT


Amsterdam, 1 juni 1999
Laatst gewijzigd: